Vedtægter for Skjern-Tarm Musikforening

Historie: Foreningen blev oprindelig stiftet ved generalforsamlingen i Skjern Kirkeskoles aula, tirsdag den 20. november 1979 som Skjern-Egvad Musikforening.

Vedtægterne blev ændret ved generalforsamlingen på Bechs Hotel, Tarm den 16. januar 2008. 

 1. Foreningens navn: Skjern - Tarm Musikforening. Foreningen er hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern kommune.
 2. Foreningens formål er gennem koncertarrangementer, foredrag og andet at udvikle og styrke interessen for musik og musikudøvelse. 
  Kerneområdet er klassisk musik.
 1. Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og skal indkaldes via dagspressen med mindst 14 dages varsel.

Dagsordenen skal indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Budget for det kommende år
 5. Kontingent for det kommende år
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Forslag fra medlemmerne
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleant
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter derom truffet bestyrelsesbeslutning og skal på skriftlig begæring fra mindst 25 medlemmer indkaldes med 14 dages varsel senest 4 uger fra begæringens modtagelse. Kun de punkter, der er anført i indvarslingen til den ekstraordinære generalforsamling henholdsvis ændringsforslag hertil kan optages til debat og afgørelse. 

 1. Bestyrelsen: Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af  7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. De valgte afgår på skift, således at generalforsamlingen hvert år vælger henholdsvis 3 og 4 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Der vælges endvidere 1 suppleant, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Alle valg er skriftlige og gælder for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Over forhandlingerne føres en protokol. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 1. Abonnement- og løssalgspriser for koncerter og andre arrangementer fastsættes af bestyrelsen ved sæsonstart. 
 1. Regnskabsår: 1. januar – 31. december. 
 1. Det påhviler revisorerne at foretage almindelig revision af det afsluttede årsregnskab, herunder kontrol af bilag og foreningens formueforhold, samt i løbet af regnskabsåret en uvarslet revision. Revisionsberetning indføres og underskrives i foreningens regnskabsbog, og kopi tilstilles formanden. 
 1. Medlemmerne hæfter alene med medlemskontingentet. 
 1. Vedtægtsændringer finder sted, når mindst 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. I tilfælde, hvor generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, og her kan vedtægtsændringer finde sted, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.  
 1. Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis mindst ¾ af medlemmerne ønsker dette og da efter de samme regler som for vedtægtsændring - § 10. I tilfælde af opløsning af foreningen skal dennes evt. midler anvendes til et musikalsk formål efter bestyrelsens skøn.