Privatlivspolitik for Skjern-Tarm Musikforening

Skjern-Tarm Musikforenings dataansvar

Vi behandler personoplysninger og overholder lovgivningen og principperne for behandling af data. 
Vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger. Målet er at sikre en fair og gennemsigtig behandling.

Vi behandler kun personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige, eller når du beder os om det. 


Vi er ansvarlige for behandling af dine oplysninger

Skjern-Tarm Musikforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Frede Haukrogh
Adresse: Mejsevej 3, 6900 Skjern
Telefonnr.: 20 76 28 26
Mail: frede.haukrogh@gmail.com

Hjemmeside: www.skjerntarmmusikforening.d


Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Medlemsoplysninger:
  Almindelige personoplysninger, fx kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer og mailadresse
 2. Oplysninger om frivillige:
  Almindelige personoplysninger, fx kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og mailadresse

Normalt får vi oplysningerne fra dig.


Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel). 

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er: 

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig om målene for foreningens virke
 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger 
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer og frivillige er:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder i henhold til foreningens vedtægter mv., fx på generalforsamlingen
 • At du kan opfylde dine medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent mv.
 • At vi kan planlægge, afholde og udsende nyhedsbreve om arrangementer og aktiviteter
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 


Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring - uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Hvis du ønsker at blive slettet af medlems- og mailinglisten, skal du rette henvendelse til foreningen, hvorefter du straks vil blive slettet.


Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse 
 • Retten til sletning 
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.  

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på foreningens hjemmeside.